Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing đã có nhiều liên kết quốc tế từ những năm đầu thế kỷ 21 không chỉ đối với các chương trình đào tạo chính quy (Stenden University) mà còn các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân: Innovation Lab, PDP. Ngoài ra, Khoa còn liên kết với nhà xuất bản Mc GrawHill về các chương trình mô phỏng kinh doanh và marketing, và phát triển sách tham khảo cho các chương trình đào tạo của khoa.

porno video izle