Chương trình hợp tác

Nielsen Vietnam

NIELSEN VIETNAM - CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Chương trình hợp tác chiến lược giữa Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing và Nielsen Việt Nam được triển khai từ năm 2016. Trong chương trình này, hai bên sẽ có sự chia sẻ tài nguyên và nguồn lực cho các chương trình đào tạo của khoa, đặc biệt là lĩnh vực Thương mại bán lẻ.

porno video izle