HỢP TÁC GIỮA UEH VÀ STENDEN

Ngày 9 tháng 7 năm 2015, một thỏa thuận về hợp tác quốc tế giữa Stenden và UEH được ký với những nội dung cơ bản sau:

  1. Trao đổi giảng viên: thăm hỏi lẫn nhau, giảng dạy và huấn luyện;
  2. Trao đổi sinh viên: ngắn hạn và dài hạn;
  3. Cùng nghiên cứu về những lĩnh vực quan tâm và công bố;
  4. Đồng chủ trì những hội thảo và hội nghị;
  5. Trao đổi chương trình đào tạo và những tư liệu giảng dạy;
  6. Xây dựng khung chương trình đào tạo 2 + 2;
  7. Xây dựng những khóa học ngắn hạn về những lĩnh vực liên quan.
????????????????????????????????????
porno video izle