Blog

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo giảng viên nguồn và xây dựng chương trình môn học Quản trị vận hành & Chuỗi cung ứng (OMSC), Khoa Kinh doanh Quốc tế -Marketing tổ chức đợt tham quan thực địa tại cảng VICT, dịch vụ logisitic và kho của APL Logistic, và hai nhà máy sản xuất Kimberly Clark (KC) và Duy Tân. Chương trình được thực hiện trong hai ngày 27 và 28/07/2017.

Sau đây là một vài hình ảnh của chuyến đi.

porno video izle