Bộ Môn Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
h1

TS. Hoàng Cửu Long

Trưởng Bộ môn
Nguyễn Thế Hùng

ThS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng Viên
My-Duyen Hoang

ThS. Hoàng Thị Mỹ Duyên

Giảng Viên
UEH – NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG

ThS. Nguyễn Thị Đài Trang