Bộ Môn Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
Thay Hung

ThS. Nguyễn Thế Hùng

Phụ trách Bộ môn
My-Duyen Hoang

ThS. Hoàng Thị Mỹ Duyên

UEH – NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG

ThS. Nguyễn Thị Đài Trang