Đoàn khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing

  • Bí thư : ThS. Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
  • Phó bí thư : Đặng Thị Thanh Huyền
  • Phó bí thư : Nguyễn Cẩm Ly

Liên chi hội Sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing

  • Liên chi hội trưởng : Nguyễn Thị Tường Vi
  • Liên chi hội phó : Nguyễn Dương