Đoàn khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing

  • Bí thư : ThS. Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
  • Phó bí thư : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Phó bí thư : Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Ủy viên Ban chấp hành :

Liên chi hội Sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing

  • Liên chi hội trưởng : Lê Thị Hồng Huệ
  • Liên chi hội phó : Nguyễn Thị Thu Nguyên
  • Liên chi hội phó : Lê Trần Thảo Ly