Back
New-Image-ThuPhuong

ThS. Trần Nguyễn Thu Phương

  • Lĩnh vực nghiên cứu: Chuỗi cung ứng, logistics, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp, phát triển bền vững.
  • Luận văn Thạc sĩ “Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên: trường hợp tại Việt Nam”.

Xem thêm thông tin: ThS. Trần Nguyễn Thu Phương.