Back
demo_image

ThS. Trương Thị Minh Lý

ThS. Trương Thị Minh Lý là giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing thuộc trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh. Cô Lý là cử nhân ngành Ngoại thương trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và thạc sĩ ngành Thương mại quốc tế trường Đại học Woosong, Hàn Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu của cô bao gồm kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử.

Xem thêm thông tin: ThS. Trương Thị Minh Lý.