Giới thiệu

Bộ môn Phát triển năng lực nghề nghiệp được thành lập vào năm 2016 với mục tiêu trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết nhằm tiếp cận hiệu quả hơn vào môi trường công việc sau khi tốt nghiệp. Bộ môn kết hợp các kiến thức chuyên ngành của sinh viên theo học cùng với các hoạt động thực hành các kỹ năng cốt lõi, lấy người học làm trung tâm. Từ đó, Bộ môn hỗ trợ sinh viên hình thành nên nhận thức về nhu cầu rèn luyện các kỹ năng thiết yếu trong quá trình học tập, phát triển năng lực nghề nghiệp cá nhân. Bộ môn thường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn, gắn kết học thuật và thực tiễn môi trường công việc cho sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp.