Thư Ký Khoa – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing
demo_image

ThS. Ngô Thụy Minh Hiền

Thư ký khoa
demo_image

ThS. Nguyễn Thành Vinh

Thư ký khoa