Thực tập tốt nghiệp – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

``Học phải đi đôi với hành``

Học phần “Thực tập và tốt nghiệp” được quy định chi tiết trong chương trình đào tạo từng ngành / chuyên ngành của khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, với mục đích giúp sinh viên vận dụng, cũng như củng cố và bổ sung những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn theo ngành học. Đồng thời, Học phần “Thực tập và tốt nghiệp” còn giúp sinh viên rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc, kỹ năng tổ chức tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo.

Kết quả của kỳ Thực tập tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các biểu mẫu, hoàn tất theo đúng giai đoạn và lưu trữ theo quy định hiện hành của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) – Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing (SIBM).

Thực tập tốt nghiệp KHÓA 46 - 2023 sinh viên tham khảo theo các biểu mẫu dưới đây - lưu ý email gửi bản mềm là hockydoanhnghiep@ueh.edu.vn: 

TTTN 1  - HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K46.2023
TTTN 2  - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)
TTTN 3  - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP (HKDN)
TTTN 4  - BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD (KLTN)
TTTN 5  - BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD (HKDN)
TTTN 6  - BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP (KLTN - HKDN)
TTTN 7  - NHẬT KÝ THỰC TẬP HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
TTTN 8 - TRANG BÌA KHOÁ LUẬN
TTTN 9 - HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN KHOA HỌC THEO APA
TTTN 10 - QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG ĐẠO VĂN TẠI UEH