Thực tập tốt nghiệp – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

``Học phải đi đôi với hành``

Học phần “Thực tập và tốt nghiệp” được quy định chi tiết trong chương trình đào tạo từng ngành / chuyên ngành của khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, với mục đích giúp sinh viên vận dụng, cũng như củng cố và bổ sung những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn theo ngành học. Đồng thời, Học phần “Thực tập và tốt nghiệp” còn giúp sinh viên rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc, kỹ năng tổ chức tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo.