Học Kỳ Doanh Nghiệp – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

``Học phải đi đôi với hành``

Học kỳ doanh nghiệp, kết quả hợp tác đào tạo giữa UEH, giữa khoa KDQTM và doanh nghiệp là một hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp” và được quy định chi tiết trong chương trình đào tạo từng ngành / chuyên ngành của khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing. Với mục đích giúp sinh viên vận dụng, cũng như củng cố và bổ sung những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn theo ngành học. Đồng thời, Học kỳ doanh nghiệp còn giúp sinh viên rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc, kỹ năng tổ chức tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo.

Kết quả của Học kỳ doanh nghiệp được đánh giá dựa trên các biểu mẫu, hoàn tất theo đúng giai đoạn và lưu trữ theo quy định hiện hành của UEH:

  1. Nhật ký thực tập: mô tả công việc được thực hiện hàng tuần, trong đó chú trọng các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng làm việc, tham gia các cuộc họp của sinh viên tại doanh nghiệp.
  2. Khóa luận tốt nghiệp: thể hiện toàn bộ những kinh nghiệm đã thu hoạch được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp; bao gồm: mục tiêu học tập, những hiểu biết về tổ chức, ngành nghề và lĩnh vực nghề nghiệp.
  3. Bản đánh giá của doanh nghiệp: đơn vị tiếp nhận sinh viên đánh giá kết quả công việc, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc của sinh viên.
  4. Bản đánh giá của GVHD: giảng viên đánh giá nội dung, hình thức Nhật ký thực tập và Khoá luận tốt nghiệp; tính chuyên cần, thái độ làm việc của sinh viên.
Các biểu mẫu có thể được download theo các link sau :

HKDN 1- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
HKDN 2- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHẬT KÝ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
HKDN 3- NHẬT KÝ THỰC TẬP SINH VIÊN
HKDN 4- BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP
HKDN 5- BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD
HKDN 6- TRANG BÌA KHOÁ LUẬN
HKDN 7- HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN KHOA HỌC THEO APA
HKDN 8- QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG ĐẠO VĂN TẠI UEH