Hướng tới hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình học tập, vươn ra thị trường thế giới là một trong những mục tiêu trọng điểm của khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, UEH. Chương trình: “2021 NCKU – TUDa – UEH Digital Business Workshop” được tổ chức vào August 24th, 2021 nhằm đáp ứng mục tiêu trên.

Kính mời Qúy Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên quan tâm đăng ký tham gia chương trình tại link: https://docs.google.com/forms/d/1QJKqXSRqX-2cbChMqJW87_MMgeXQn9orz4vjtysK-K4

2021 NCKU-TUDa-UEH Digital Business Workshop TENTATIVE PROGRAM

Time: Tuesday, 24th August, 2021, 10:00 – 12:30 (Germany time)/15:00 – 17:30 (Vietnam time)/16:00 – 18:30 (Taiwan time)

Tool: Cisco Webex Meeting and FB livestream

Time
Germany time
Vietnam time
Taiwan time
ContentPerformer
10:00-10:15
15:00-15:15
16:00-16:15
Opening remark
Group photo

NCKU OH and Speakers
10:15-10:45
15:15-15:45
16:15-16:45
Session 1: Digital Business: Insights from EconomicsProf. Volker Nitsch
10:45-11:15
15:45-16:15
16:45-17:15
Session 2: Overview of Digital Transformation
Prof. Wang Wei-Tsong
11:15-11:45
16:15-16:45
17:15-17:45
Session 3: Digital transformation: case study of Vietnam marketDr. Do Thi Hai Ninh
11:45-12:30
16:45-17:30
17:45-18:30
Panel discussionProf. Volker Nitsch, Prof. Wang Wei-Tsong, Dr. Do Thi Hai Ninh
Timetable for the event