Co-NguyenThiThuHa

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Thu Hà tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM từ năm 2010. Cô có kinh nghiệm giảng dạy và cả kinh nghiệm thực tiễn tham gia hoạt động xây dựng, kinh doanh thương mại quốc tế.

Lĩnh vực nghiên cứu: kinh doanh quốc tế, chiến lược toàn cầu.