SONY DSC

ThS. Nguyễn Văn Chu

  • 1983: Cử nhân chuyên ngành Tài chính thương mại – Đại học Tài Chính Kế toán.
  • 2013: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – UBI – BỈ.